No module Published on Offcanvas position

RODO

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

15 czerwca 2018 r. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) z dnia 4 maja 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych pacjentów jest Niepubliczny Zakład Opieki    Zdrowotnej Przychodnia nr 13 sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu (41-802) przy ul. Piłsudskiego 84, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308803, numer NIP: 6262920006, REGON: 240932210,

2) został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się za pomocą adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w osobie Pana Dawida Jałowy,

3) dane osobowe pacjentów przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h) RODO, dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, co oznacza, że dane nie mogą być wykorzystywane w innym celu ani w innym zakresie,

4) odbiorcami danych osobowych pacjentów w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych osobowych mogą być;  

  • podmioty, przy pomocy których administrator świadczy usługi medyczne, w tym laboratoria diagnostyczne;
  • organy władzy publicznej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te organy ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli,
  • podmioty wymienione w art. 26 ust 3 pkt 2a – 6 i 7a -12 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, w tym podmioty świadczące usługi zarządzania systemami informatycznymi, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania, dostawcy zapewniający oprogramowanie, kancelarie prawne oraz podmioty doradcze,

5) dane osobowe pacjentów przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z  art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

6) podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i ustawowym wynikającym z następujących przepisów; ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r o systemie informacji w ochronie zdrowia. Brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

7) Pacjent posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,

8) Pacjent ma możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO,

9) Administrator danych osobowych nie będzie stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania danych osobowych Pacjentów.